• Home >
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden

van Tetrix Kantoor B.V. gevestigd te Hoogvliet.
Artikel 1: Algemeen

1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Tetrix Kantoor B.V., gevestigd te Hoogvliet, hierna te noemen “Tetrix”.
2. De koper/opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor
zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
4. Bij het plaatsen van een opdracht aanvaarden afnemers zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Tetrix levert kantoorbenodigdheden, kantoorinrichtingen, kantoormachines en onderdelen, kantoorautomatisering en/of verleent diensten en sluit ter zake het voorgaande overeenkomsten met wederpartijen.
De producten en diensten welke Tetrix levert worden in deze voorwaarden onder meer aangeduid met de term “zaken”.
2. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tetrix bindend.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of andere wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Tetrix bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; transacties zijn bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door ons is aangevangen.
2. Een vrijblijvende aanbieding kan, na ontvangst van de aanvaarding, door ons worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
3. Vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4. Eventuele bijkomende kosten, zoals montage -, installatie - en afstelkosten alsmede andere in verband met de aflevering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen.
5. De in onze aanbiedingen, catalogi, getoonde en/of verstrekte monsters, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, opgaven van kleuren, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen, alsmede modificaties van louter technische aard, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Tetrix gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Tetrix en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Tetrix gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Tetrix is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

Artikel 5: Levering en levertijden

1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd en/of diensten moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Tetrix derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de overeengekomen diensten te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Tetrix zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tetrix stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de dienstverlening en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Tetrix in staat moet stellen de dienstverlening te hervatten en/of de zaken te leveren.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Tetrix gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de dienstverlening, in verzuim en heeft Tetrix het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
7. Tetrix is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
Artikel 6: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Wanneer de leveringen of de dienstverlening door oorzaken buiten de schuld van Tetrix niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Tetrix gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van een door Tetrix aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Tetrix niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Tetrix het recht te vorderen dat de aan Tetrix verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Tetrix heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Tetrix verleende diensten of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door Tetrix worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Transport

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Tetrix te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Tetrix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Tetrix, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen. Een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

Artikel 8: Reclames en retournering van goederen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden geleverd. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Tetrix te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief / begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij Tetrix binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Tetrix.
2. Overige reclames, ook ter zake van verleende diensten, dienen per aangetekend schrijven uiterlijk de zevende dag na de dag van de levering van de zaken of het verlenen van diensten aan Tetrix te worden gemeld.
3. Indien voormelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tetrix is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verleende diensten geacht goed te zijn verricht.
4. Ter zake normale slijtage kunnen geen reclames geldend worden gemaakt.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Tetrix dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Tetrix indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tetrix te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Tetrix de reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be - of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10.In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

1. Tetrix kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Tetrix bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Tetrix – uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verleende diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Tetrix nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meerbedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Tetrix gesloten verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Tetrix zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos
te repareren dan wel te vervangen.
5. Tetrix staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. Wegens de levering van goederen neemt Tetrix tegenover de wederpartij slechts die garanties op zich welke onze eigen leverancier tegenover Tetrix op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Tetrix tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Tetrix, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Tetrix tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Tetrix of een gebruiksaanwijzing strijdig gebruik, foutieve installatie en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens (waaronder verstrekte informatie over de gebruiksintensiteit), materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Tetrix zijn verschaft
en/of voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Tetrix, dan wel zelf of via een derden installatie - en/of implementatiewerkzaamheden heeft verricht.

Artikel 10: Betaling

1. De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Betaling heeft plaatsgevonden zodra Tetrix over het geld kan beschikken.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. is de wederpartij kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Dat wil zeggen dat Tetrix aan de wederpartij kredietkosten in rekening kan brengen zodra de betaling van het volledige factuurbedrag niet voor de vervaldata van de desbetreffende facturen heeft plaatsgevonden. De kredietkostenvergoeding bedraagt 1,5% per maand over het totale volgens de factuur te betalen bedrag. Gedeelten van een maand worden in deze als volle
maanden aangemerkt. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van Tetrix worden verhoogd of verlaagd;
B. wanneer Tetrix het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door Tetrix schriftelijk aan de wederpartij kennis gegeven; in de regel zal Tetrix de wederpartij daarbij een door Tetrix te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval ter beoordeling van Tetrix onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien Tetrix tot het nemen van incassomaatregelen besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de wederpartij; ter keuze van Tetrix kan Tetrix de wederpartij belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor Tetrix zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan vijftien procent, berekend over het aan Tetrix verschuldigde bedrag (hoofdsom en kredietkostenvergoeding) met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft Tetrix het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Ter keuze van Tetrix kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadereingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Tetrix bevoegd de nakoming van dejegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Tetrix het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Tetrix heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1. Tetrix, dan wel de leverancier is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, programmatuur, e.d..
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Tetrix en/of zijn leverancier voorbehouden.
3. Overtreding door de wederpartij van het bepaalde in lid 2 leidt tot schadeplichtigheid van de wederpartij, die alsdan een boete verbeurt aan Tetrix van € 1.000,-- per overtreding. De boete is niet vatbaar voor rechterlijke matiging en wordt verbeurd door het enkele feit van overtreding, zonder dat een voorafgaande waarschuwing of ingebrekestellingnoodzakelijk is. E.e.a. onverminderd het recht van Tetrix op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
4. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Tetrix verschuldigde, komt aan de wederpartij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant daaraan verbonden voorwaarden, welke op de verpakking en/of de begeleidende documentatie zijn vermeld.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Tetrix behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tetrix heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen
bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval Tetrix een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Tetrix vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht Tetrix terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13: Pandrecht en warrantage

1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tetrix heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde.
Tetrix kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Tetrix op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Tetrixgesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15: Overmacht

1. In geval nakoming van datgene waartoe Tetrix krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Tetrix of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Tetrix ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Tetrix, is Tetrix gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Tetrix tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Tetrix, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Tetrix in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale
beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Tetrix verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 16: Annulering en ontbinding

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk door middel van een aangetekende brief en indien Tetrix daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Tetrix, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be - of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Tetrix ter zake.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 17: Geschillen/ de bevoegde rechter

1. Op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen de wederpartij en Tetrix, zullen ter keuze van Tetrix worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de wederpartij domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

 

Tetrix, uw partner 'als het om uw kantoor gaat'

>